| мар., 06, 2018 |

Повече от 2 милиона души (основно деца) ежегодно умират от болести, свързани със замърсената питейна вода, а 75% от заболяванията в развиващите се страни са предизвикани от употреба на вода, негодна за пиене и приготвяне на храна.
През живота си човек изпива средно 35 тона вода. Внимавайте каква е тя!

TAGS: